Dotacje unijne

 

europejski fundusz rolny samorzad prow2014

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ąca w obszary wiejskie

Projekt pt. „Realizacja prac badawczych szansą rozwoju marki CUT STEEL” realizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski) Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0064/19 Nr naboru: 189/RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19

ue1wwue2ue2

Projekt pt. „Realizacja prac badawczych szansą rozwoju marki CUT STEEL”  realizowany  ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK

Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0064/19
Nr naboru: 189/RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwijanie Działalności Gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pt. „Rozwój i profesjonalizacja firmy w wyniku zakupu innowacyjnego urządzenia pomiarowego”

Projekt realizowany w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE-CUT STEEL Piotr SIWAK

 ue1wwue2ue2

„Innowacyjne technologie wykonywania mieszanin proszkowych stosowanych jako nowej generacji materiał narzędziowy w przedsiębiorstwie USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK” planowanego do realizacji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski)

Zapytanie-ofertowe-materiały-narzędziowe-proszkowe-2
Zapytanie ofertowe-dwuteowniki oraz blachy

Zapytanie ofertowe specjalisa ds.badań i pomiarow-mechanicznych
Zapytanie ofertowe-wysokościomierz-pomiarowy
Zapytanie ofertowe-narzędziowe-materiały proszkowe
Zapytania ofertowe-Specjalista-do-pomiarów-mechaniczny
Zapytanie ofertowe-Specjalista ds. analiz i struktur- materiałów-proszkowych
Zapytanie ofertowe – stacje komputerowe
Zapytanie ofertowe – oprogramowanie
Zapytanie ofertowe – specjalista-B+R
Zapytanie ofertowe – kierownik-B+R

Informację o wyłonieniu dostawców:

Materiały-narzędziowe-proszkowe-2
Dwuteownik
Specjalista ds. badań i pomiarów mechanicznych
Wysokościomierz pomiarowy
Narzędziowe materiały proszkowe
Specjalista-ds.analiz-i-pomiarów-materiałów-proszkowych
Specjalista do pomiarów mechanicznych
Stacje komputerowe
Oprogramowanie
Specjalista B+R
Kierownik B+R

ue1wwue2

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer naboru: 1/1.1.1/2016)

 

Temat realizowanego projektu w firmie USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. PAWEŁ SIWAK

Wytwarzanie innowacyjnych elektrod do nagrzewania i hartowania drutu oraz narzędzi do obróbki twardych m://www.uslugislusarskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Stacje-komputerowe.pdfateriałów z nanokrystalicznych proszków WC-Co spiekanych metodą SPS

Informację o wyłonieniu dostawców:

Materiały metalowe
Narzędzia obróbkowe
 
Arkusze stalowe

Specjalista ds. pomirów mechanicznych 

Blachy metalowo-stalowe

Blachy metalowe
Narzędzia skrawające
Informacja o wyłonieniu dostawcy-blachy 
Blachy stalowe

N
arzedzia kontrolno pomiarowe
Grafit3
Oprzyrządowanie

Grafit2

Materiały proszkowe2

Drut spawalniczy

Narzędzia
Cięcie laserem 

Zapytanie ofertowe-materiały metalowe
Zapytanie ofertowe-narzędzia-obróbkowe
Zapytanie ofertowe arkusze stalowe zimnowalcowane 1 

Zapytanie ofertowe arkusze stalowe zimnowalcowane

Zapytanie ofertowe-specjalista-do-pomiarów-mechanicznych
Zapytanie – blachy metalowo – stalowe

Zapytanie – przystawka fortunka
Zapytanie – blachy metalowe

Z
apytanie – narzędzia skrawające
Zapytanie – ofertowe blachy
Zapytanie – narzędzia kontrolno-pomiarowe
Zapytanie – blachy stalowe

Zapytanie – grafi3
Zapytanie – oprzyrządowanie
Zapytanie – materiały proszkowe2

Zapytanie – grafit2

Zapytanie – drut spawalniczy 

Zapytanie – narzędzia

Zapytanie – cięcie laserowe
Zapytanie – materiały proszkowe
Zapytanie – oprogramowanie
Formularz ofertowy – ZaŁ nr umowa zlecenie specjalista ds pomiarow wlasciwosci mechanicznych
Zapytanie – grafit
Formularz ofertowy – ZaŁ nr umowa zlecenie specjalista br
Zapytanie – umowa zlecenie specjalista br
Zapytanie – umowa zlecenie specjalista ds pomiaru wlasciwosci mechanicznych
Zapytanie – usługi badawcze

Informację o wyłonieniu dostawców:

Przystawka fortunka 
Oprogramowanie inżynierskie
Usługi badawcze
Materiały proszkowe
 Grafit 

Informacja o wyłonieniu SPECJALISTÓW:

Pomiary twardości
Specjalista B+R
Specjalista do pomiarów mechanicznych

 Staramy się ciągle rozwijać i podnosić konkurencyjność firmy oraz wdrażać nowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne. W tym celu zrealizowaliśmy jak również jesteśmy w trakcie realizacji projektów z dotacji unijnych.

ue1wwue2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii numerycznej obróbki metalu w firmie USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK”
Beneficjent: USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK– Paweł SIWAK

nazwa_NOWEbgkue2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytuł projektu: „Wdrożenie autorskiej technologii skrawania z zastosowaniem narzędzi z nanowęglików spiekanych”
Beneficjent: USŁUGI ŚLUSARSKIE mgr inż. Paweł SIWAK– Paweł SIWAK                                                           Wartość projektu: 1470 000,00 PLN                                                                                                             Udział Unii Eurpejskiej: 882 000,00 PLN                                                                                                       Okres realizacji: 2011- 2012                                                                                                                         Unia Europejska – www.europa.eu                                                                                                                 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – www.poig.gov.pl                                                                 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl                                                                                  Bank Gospodarstwa Krajowego – www.bgk.com.pl               

 

nazwa_NOWE                                                        ue2                                                                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę mgr inż. USŁUGI ŚLUSARSKIE Paweł Siwak

Beneficjent: USŁUGI ŚLUSARSKIE   Paweł SIWAK                                        

Wartość projektu: 171550,00 PLN                                                                                                                 Udział Unii Europejskiej: 72999,75 PLN

Okres realizacji: 01.08.2012 do 31.03.2014
Unia Europejska www.europa.eu                                                                                                                  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl                                                                                                                              Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl                                                                                                                                Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.warp.org.pl 

W NASZEJ
INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK
NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W
PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY
GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE
8.2.1
WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI

I PRZEDSIĘBIORSTW.

KAPITAL_LUDZKIwwue2                                           

nazwa_NOWE                                                        ue2

DOTACJE NA INNOWACJE

 

PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY USŁUGI ŚLUSARSKIE MGR INŻ. PAWEŁ SIWAK

Nazwa Beneficjenta USŁUGI ŚLUSARSKIE Paweł Siwak

Wartość projektu 10 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej 8 000,00 PLN
Okres realizacji 2011

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Unia europejska www.europa.eu                                                                                                                  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl                                                                                                                              Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl                                                                                                                                Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.warp.org.pl

                                                                                                                        

http://www.uslugislusarskie.pl/wp-content/uploads/2019/04/Zapytanie-oferotwe-specjalista-do-pomiarów-mechanicznych.docx

Zapytanie ofertowe-dwuteowniki oraz blachy
Zapytanie ofertowe-specjalisa-ds.badań-i-pomiarow-mechanicznych